Sprzedaż warzyw i owoców online

Rynek świeżych warzyw i owoców staje się coraz bardziej zglobalizowany i wzajemnie powiązany. Wpływa to na sposób, w jaki świeże produkty są transportowane od miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia. Raport Fruit Logistica Trend Report 2018 analizuje sposoby, w jakie łańcuch dostaw musi ewoluować, aby sprostać tym wyzwaniom.

Konsumpcja świeżych warzyw i owoców będzie nadal rosła w Ameryce Północnej i Europie, ale do 2030 r. ich udział w globalnej konsumpcji będzie spadał.

W przeciwieństwie do tego, wraz z dalszym wzrostem populacji w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, te szybko rozwijające się regiony zwiększą swój udział w rynku świeżych produktów z 60% w 2015 roku do prawie 70% w 2030 roku.

Trendy w spożyciu świeżych warzyw i owoców

Trendy w spożyciu świeżych warzyw i owoców będą miały dwa główne skutki dla łańcucha dostaw świeżych produktów:

  • Rosnący popyt konsumentów na produkty wyższej jakości oraz poszerzenie asortymentu na wszystkich rynkach.
  • Producenci i przetwórcy będą musieli sprostać wyższemu popytowi w regionach, które obecnie znajdują się daleko od łańcucha dostaw.

Sprzedaż warzyw i owoców online

W rezultacie, podczas gdy koszty i wydajność będą nadal odgrywać znaczącą rolę w napędzaniu łańcucha dostaw warzyw i owoców w nadchodzących latach, wymagane będą cztery dodatkowe kluczowe czynniki, a mianowicie:

  • Szybkość.
  • Elastyczność.
  • Przejrzystość.

Amazon wytycza drogę

Celem zwiększenia szybkości łańcucha dostaw jest poprawa świeżości warzyw i owoców, aby zapewnić jakość zgodną z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów.

W tej dziedzinie pionierem może być firma Amazon. Amazon, prawdopodobnie najbardziej zaawansowany detalista internetowy, w coraz większym stopniu zmierza w kierunku "szybkiego handlu detalicznego" poprzez Amazon Prime i AmazonFresh, czyli usługę dostarczania świeżych produktów.

Aby sprostać temu wyzwaniu, inni gracze będą musieli stać się bardziej kompetentni w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Oznacza to wyeliminowanie nieefektywności i opracowanie kompleksowej wizji na całej jego długości. Dostawcy będą musieli zapewnić dobrze zorganizowane harmonogramy od zamówienia do dostawy i zmniejszyć brak jasności w zakresie odpowiedzialności, zwłaszcza w przypadku wspólnych przepływów pracy.

Aby przyspieszyć łańcuch dostaw, dostawcy świeżych warzyw i owoców będą musieli rozważyć przejście na szerszą współpracę. Umożliwi im to wspólne usprawnienie wszystkich ogniw łańcucha.

Sprzedaż warzyw i owoców online wymusza elastyczność

Walka o przyciągnięcie konsumentów staje się coraz trudniejsza, szczególnie na dobrze rozwiniętych rynkach. W przyszłości nie będzie już można zaakceptować braków magazynowych związanych z pogodą.

Konsumenci będą wybierać dostawców, którzy będą w stanie zaoferować produkty zawsze i wszędzie, a jednocześnie będą nalegać na zrównoważony rozwój i autentyczność. Firmy w całym łańcuchu dostaw już teraz doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo takie wymagania mogą wpłynąć na dostawy.

Wymagania jutra będą jednak innego rodzaju, a sprostanie im będzie wymagało zwiększenia elastyczności łańcucha dostaw. Wiele innowacji będzie wynikać częściowo z potrzeby reagowania na popyt na coraz częstsze dostawy, a co za tym idzie, na potrzebę dostarczania zamówień mniejszych.

W rezultacie prawdopodobne jest łączenie wolumenów poprzez wprowadzenie platform i sieci wielofunkcyjnych, w tym dzielenie się możliwościami łańcucha chłodniczego pomiędzy sektorami, np. pomiędzy handlem detalicznym a farmaceutycznym.

Sprzedaż warzyw i owoców online wymusza precyzyjne dziania

Kluczowe znaczenie będzie miała zwiększona dokładność i niezawodność procesów w łańcuchu dostaw. Operacje będą wymagały zaawansowanej analityki systemowej w celu przewidywania popytu i zmian w podaży z dużym wyprzedzeniem. Nieuchronnie sprawi to, że łańcuch dostaw stanie się mniej "liniowy" niż obecnie.

Aby w pełni i skutecznie wykorzystać taką technologię, każde ogniwo łańcucha dostaw świeżych warzyw i owoców, w tym producenci, właściciele platform i klienci, będą musieli najpierw zadbać o podstawy.

Oznacza to, że muszą mieć pewność, że posiadają wiarygodne podstawowe dane o produktach i mogą zasilać systemy informacjami niezbędnymi do zrozumienia wszystkich czynników wpływających na popyt, a także opracować sposoby synchronizacji prognoz od uczestników w całym łańcuchu.

Mimo że w przyszłości dokładność prognozowania będzie znacznie wyższa niż obecnie, nigdy nie będzie ona doskonała. W związku z tym pojawią się nowe i lepsze sposoby dopasowania podaży i popytu, takie jak tworzenie internetowych rynków warzyw i owoców (podobnych do dzisiejszej giełdy). Platformy warzyw i owoców mogłyby ograniczyć nadmierną podaż i pomóc w lepszym przewidywaniu takich sytuacji.

Rozpoznawanie obrazu będzie nadal zmieniać sytuację producentów warzyw i owoców, ponieważ coraz więcej rodzajów warzyw i owoców będzie sprawdzanych pod względem jakości za pomocą technologii wizyjnej. Wpływ tej technologii będzie jednak znacznie wykraczał poza sortowanie. Robotyka wizyjna umożliwi coraz bardziej zaawansowane interakcje w magazynach detalicznych, na przykład w zakresie kompletacji i pakowania.

Z kolei automatyzacja magazynów zwiększy spójność i zgodność poziomu usług, w tym ścisłe przestrzeganie standardów branżowych w takich obszarach, jak jakość palet i kartonów.

Sprzedaż warzyw i owoców online wymaga przejrzystych działań

Najbardziej krytycznym wyzwaniem dla łańcucha dostaw świeżych warzyw i owoców jest jego nieodłączny brak przejrzystości. Blockchain w branży spożywczej może odegrać ważną rolę w przeciwdziałaniu obecnej niewydolności i tworzeniu nowej wartości.

Blockchain to bezpieczny i wysoce zdecentralizowany system danych. Dane w każdym bloku opatrzone są znacznikiem czasu i są indywidualnie szyfrowane. W miarę jak bloki danych przechodzą od jednego użytkownika do drugiego, są one automatycznie łączone w łańcuch w taki sposób, że raz ustawione dane w pojedynczym bloku nie mogą być zmienione bez zmiany innych bloków w łańcuchu.

Wszystkie zgromadzone dane mogą być odczytane przez każdego użytkownika, co czyni blockchain idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia integralności i możliwości kontroli danych.

Wielu globalnych graczy, w tym Walmart i Carrefour, zamierza wykorzystać technologię blockchain do zwiększenia przejrzystości swoich łańcuchów dostaw. Mają nadzieję, że dzięki temu dane będą mogły być udostępniane dowolnej liczbie uczestników łańcucha dostaw świeżych produktów i umożliwią im dodanie dodatkowej wartości na każdym etapie tego łańcucha.

Nieustanny wzrost sprzedaży świeżych warzyw i owoców w internecie

W większości regionów świata udział handlu internetowego w sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych jest nadal stosunkowo niewielki. W tej kategorii produkty ultra świeże (w tym świeże owoce i warzywa) stanowią jeszcze mniejszą część. Oczekuje się jednak, że w ciągu najbliższych 10-15 lat udział ten znacznie wzrośnie, osiągając około 7% w skali globalnej do 2030 roku.

Oczekuje się, że wzrost ten będzie napędzany przez większą akceptację konsumentów dla zakupów przez internet, dogodne opcje dostaw (zwłaszcza częstych dostaw małych ilości) oraz coraz szerszy asortyment produktów dostępnych w internecie, któremu nie dorównają sklepy stacjonarne.

Rolnicy również będą musieli pogodzić się z nowym kanałem, biorąc pod uwagę towarzyszący mu wymóg "nowych minimalnych standardów". W tym względzie należy spodziewać się następujących tendencji:

Sprzedaż warzyw i owoców bezpośrednio

W miarę jak AmazonFresh zdobywa udział w rynku, prawdopodobnie przejdzie na model zaopatrzenia bezpośredniego, bez pośredników. Alternatywnie, lub dodatkowo, możemy być świadkami łączenia zamówień w formie scentralizowanych fizycznych węzłów dystrybucyjnych.

Mniej oczywiste i mniej pewne jest to, czy Amazon (lub jakakolwiek inna firma internetowa) wykorzysta swoje możliwości analityczne, aby uzupełnić tradycyjne zaopatrzenie o podejście oparte na rynku wtórnym.

Czy Amazon wykorzysta analitykę, aby lepiej dopasować nadwyżkę produkcji do popytu konsumentów?

Bardziej rygorystyczne specyfikacje produktów

Do tej pory największym powodzeniem w kanałach online cieszyły się kategorie o wysokim poziomie standaryzacji, takie jak książki i płyty DVD. Konsumenci wiedzą dokładnie, co otrzymają, bez konieczności fizycznego oglądania lub dotykania produktu.

Chociaż większość detalistów internetowych nie ma obecnie doświadczenia lub skali, aby egzekwować ściśle regulowane specyfikacje dla świeżych warzyw i owoców, wielu z nich zdobędzie te możliwości w ciągu najbliższych 10 lat. Aby sprostać ich oczekiwaniom, producenci rolni i sadownicy będą musieli ustanowić ten sam poziom ściśle egzekwowanej, pozbawionej tolerancji kontroli wysyłek. Nie musi to oznaczać wyższych poziomów marnotrawstwa żywności; prawdopodobnie będzie istniał rynek dla każdego poziomu jakości warzyw i owoców, a każda kategoria będzie ściśle określona przez ścisłe specyfikacje.

Sprzedaż warzyw i owoców w coraz mniejszych ilościach jednostkowych

Dzięki dostawom warzyw i owoców do domu, średnia wielkość dostaw znacznie się zmniejszy w nadchodzącej dekadzie. To sprawi, że producenci będą musieli zacząć myśleć w kategoriach pakowania pojedynczych sztuk.

Trwałe opakowania

Opakowania będą musiały być szczelne (ze względu na wygodę i higienę), zawierać etykiety nadające się do odczytu maszynowego oraz chronić przed zanieczyszczeniami. Oczekuje się również, że będą one przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju; na przykład poprzez wydłużenie okresu przydatności do spożycia i zwiększone wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska.

Identyfikowalność od pola do stołu

Sprzedaż internetowa będzie prowadzić do coraz większego zapotrzebowania na dane dotyczące wszystkich działań w łańcuchu dostaw. , co wynika z potrzeby klientów w zakresie przejrzystości informacji. Co więcej, potrzeba łączenia produktów z różnych źródeł (eliminując sezonową dostępność) w jedną, jednolitą produkcję będzie stawała się coraz bardziej nieunikniona, ponieważ kanał internetowy staje się nastawiony na sprzedaż przez cały rok.

Budowanie marki i rozpoznawalność marki

W niemal pozbawionym twarzy świecie internetowych sklepów spożywczych konsumenci będą poszukiwać nowych źródeł zaufania, a rolnicy - nowych sposobów na wyróżnienie się spośród innych. Ponadto, w miarę jak duże platformy internetowe będą rozwijać swoje modele bezpośredniego zaopatrzenia, rolnicy będą musieli znaleźć sposoby, aby pozycjonować swoje produkty na rynku.

Sprzedaż warzyw i owoców online jest szansą dla mniejszych firm

Plantatorzy prowadzący uprawy na małą skalę są prawdopodobnie najbardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw, jakie oferują platformy internetowe, takie jak PlonyPola.pl.

Wynika to z faktu, że te platformy detaliczne mogą być atrakcyjnym rynkiem zbytu dla małych producentów, którzy w przeciwnym razie mieliby trudności ze sprzedażą swoich niszowych warzyw i owoców w sklepach detalicznych z ograniczoną i kosztowną dystrybucją i powierzchnią półek.

Dla tych dostawców, w przeciwieństwie do wielu większych dostawców, nowa platforma może również zapewnić ich produktom znacznie lepsze pozycjonowanie niż to, które można zaobserwować w konwencjonalnym środowisku detalicznym.

Źródło: Zakłócenia w dystrybucji warzyw i owoców: Fruit Logistica. Trend Report 2018, przygotowany przez konsultantów ds. zarządzania Oliver Wyman, we współpracy z Fruitnet Media International.

 

Sprzedaż warzyw i owoców online

Sprzedaż warzyw i owoców online, e-commerce z powodzeniem dotarł do wszystkich i nie oszczędził nawet jednego sektora. Klienci kupują nie tylko ubrania i akcesoria, ale także warzywa i owoce online. Praktycznie wszystko można dostać online w ciągu kilku kliknięć. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron - konsumentów i sprzedawców. Kupujący oszczędza czas i dostaje dobre oferty, może kupić bezpośrednio warzywa od rolnika. Sprzedawca może rozszerzyć swoją działalność poza tradycyjne rynki. Tak więc, jest to mądra decyzja, aby rozpocząć swoją obecność w internecie, aby rozwinąć i rozwijać swoją działalność.

Jeśli jesteś zaangażowany w rolnictwie lub sprzedaż warzyw i owoców, zakładanie sklepu internetowego i sprzedaży warzyw i owoców online jest dobrą decyzją dla Ciebie, biorąc pod uwagę obecne i przyszłe trendy. Jest to znacznie prostsze niż rozpoczęcie działalności offline i wymaga mniej inwestycji w porównaniu do zakładania tradycyjnego sklepu z warzywami.

Na początku może wydawać się to skomplikowane, ale w rzeczywistości jest to prosty proces.

Sprzedaż warzyw i owoców online, określ grupę docelową

Istnieją dwa sposoby sprzedaży online: B2B i B2C. W B2B, można sprzedawać warzywa i owoce online luzem do dużych firm, sieci spożywczych, sklepów detalicznych, nabywców instytucjonalnych i dużych dystrybutorów, którzy sprzedają je dalej do sprzedawców. Możesz również sprzedawać je lokalnym sprzedawcom.

Sprzedaż warzyw i owoców online

W B2C, możesz sprzedać bezpośrednio warzywa i owoce konsumentom. Sprzedaż bezpośrednio do klientów jest doskonałym sposobem, aby dotrzeć do swojej społeczności i zaoferować najświeższe warzywa i owoce.

Sprzedaż warzyw i owoców online, wybierz właściwą platformę

Istnieją dwa sposoby, abyś skonfigurował swoją platformę:

  • Zatrudnij firmę tworzącą sklepy internetowe, która zajmie się Twoją obecnością w internecie poprzez stworzenie sklepu internetowego i zarządzanie nim.
  • Partnerstwo z portalem sprzedaży warzyw i owoców, platformą e-commerce, gdzie używasz już skonfigurowanej platformy do sprzedaży warzyw i owoców.

Zaczynając, sugerujemy, abyś zaczął od platformy B2BC o ugruntowanej pozycji, która ma dobry zasięg i bazę klientów. Oferują one również z różnych usług i narzędzi, uwalniając Cię od martwienia się o trywialne zadania. Plus, nie musisz się martwić o tworzenie całego sklepu warzyw i owoców.

Liczba aplikacji i sklepów internetowych rośnie, a ty musisz tylko znaleźć odpowiednią platformę, która ci odpowiada. Znalezienie platformy oferującej ogłoszenia sprzedaży warzyw i owoców, która służy lokalnym jest cenne, jak oferować swoje usługi do swoich mieszkańców.

Chociaż istnieje wiele dużych, popularnych platform e-commerce, liczba sprzedawców na takich platformach jest wysoka, co zmniejsza szanse na pozyskanie klienta i sprzedaż warzyw i owoców. Główną cechą popularnych platform sprzedażowych jest ich wszechstronność, z jednej strony znajdziesz tam ogłoszenia o pracy, wynajmu mieszkania, a tuż obok sprzedam warzywa. Z lokalnym sklepem internetowym, jesteś w stanie łatwo znaleźć więcej klientów, sprzedać warzywa i owoce i zdobyć popularność. Jeśli chcesz sprzedawać warzywa i owoce w PlonyPola.pl jest świetną platformą, na której warto zamieścić ogłoszenie typu warzywa od rolnika lub owoce do domu.

Zrób listę wszystkich platform oferujących sprzedaż warzyw i owoców, które lubisz, przeczytaj ich zasady i wybierz tę, która pasuje do Twoich własnych zasad i potrzeb. Łatwo jest utworzyć konto.

Sprzedaż warzyw i owoców online nie jest trudnym zadaniem. Nie każdy ma czas, aby przejść do sklepów, aby kupić świeże dostawy codziennie, więc uciekają się do platform internetowych, aby uzyskać ich codzienne niezbędne. Jest to biznes, który nigdy nie wyjdzie z trendu lub którego popyt będzie niższa ze względu na sam fakt, że są to nasze codzienne niezbędne. Z pewnością jest to inwestycja w założenie firmy internetowej, biorąc pod uwagę, jak wszyscy się rozwijamy i przechodzimy na platformy internetowe w zasadzie dla wszystkich naszych potrzeb.

Sprzedaż warzyw i owoców online

Plony Pola to platforma umożliwiająca kupno i sprzedaż warzyw i owoców i w  Polsce. Naszym celem jest łączenie lokalnych sprzedawców warzyw i owoców z mieszkańcami i budowanie zdrowszej społeczności poprzez dostarczanie świeżych warzyw i owoców na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy klientom produkty o wysokiej jakości.

Cześć!

Szukamy dostawców świeżych owoców i warzyw!

Prześlij nasz adres, PlonyPola.pl osobie, od której kupujesz na lokalnym rynku warzywa i owoce.

Poproś, aby dodał swoje ogłoszenie. Za darmo!